Skip to main content

Autonomiczny region Balearów podlega pod okręg konsularny Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie.

Zgodnie z polskimi przepisami, konsulowie honorowi nie są uprawnieni do pośrednictwa w sprawach urzędowych. Oznacza to, iż nie mogą przyjmować wniosków o wydanie paszportu, dowodu czy jakiegokolwiek innego polskiego dokumentu, nie mogą wystawiać dokumentów tożsamości, zaświadczeń dotyczących danych osobowych, uwierzytelniać (legalizować) dokumentów ani też wykonywać czynności notarialnych, takich jak potwierdzanie zgodności podpisu na dokumentach czy potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem.

W związku z czym, wszelkie sprawy urzędowe i losowe prosimy kierować do Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie

adres: Av. Diagonal 593-595; 08014 Barcelona
telefon: +34 930 260 700

https://www.gov.pl/web/espana

Konsul honorowy zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków i pełnienia funkcji, w skład których wchodzą asystowanie konsulowi generalnemu, a co za tym idzie służba dla kraju, zgodnie z funkcjami opisanymi w Konwencji Wiedeńskiej dotyczącej Stosunków Dyplomatycznych z 18 kwietnia 1961 roku, która weszła w życie 24 kwietnia 1964 roku. Mowa również o funkcjach, które ustala się ustnie z Ambasadą.

W szczególności konsul honorowy zajmie się:

  1. Ochroną praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli na terenie kraju przyjmującego.
  2. Wspieraniem przyjaznych relacji i współpracy między Polską a krajem przyjmującym.
  3. Wspieraniem więzi między Polską i obywatelami polskimi, osobami pochodzenia polskiego i osobami, które deklarują przynależność do narodu polskiego, a przebywają na terenie kraju przyjmującego.
  4. Pogłębianiem współpracy gospodarczej, naukowej, technicznej i kulturalnej między Rzecząpospolitą Polską i krajem przyjmującym, jak również podwyższać poziom gospodarczy, naukowy, znajomości kultury polskiej i języka polskiego.
  5. Konsul honorowy pełni swoje funkcje konsula bez powodowania konfliktu interesów między wykonywaniem zadań konsula a działalnością zawodową.